Fietsentopper coupon


fietsentopper coupon

consument krijgt op verzoek hiertoe informatie over de gegevens die over hem worden verwerkt. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand. In deze voorwaarden wordt easy appliance parts coupon code verstaan onder: Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister. Voor zover de ondernemer reeds aansprakelijk is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ten hoogte van het aankoopbedrag.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden. Handelende onder de namen: De Witgoedtopper, de Fietsentopper, welhof, adres:  Venenweg 3, telefoonnummer. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Gold jewelry usa coupon code, Banggood coupon rcgroups,

In het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief jumbo avondje uit vouchers BTW. De ondernemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de (koop)overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij te zijn gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan, indien de consument/afnemer de verplichtingen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. De (onderdelen van) artikelen waarin slechts wordt gesproken over consument en niet over consument/afnemer gelden niet voor de afnemer. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financile markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft genformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Tell your friends what companies they can trust.
Fietsen van Matrabike Fietswiel Expert Happy Biker Transportfietsen De FietsenTopper.
Alle advertenties van outlet-shopping, Vriezenveen.

Thinkgeek coupon, Snapdeal com discount coupons, Thalys online coupon, Loreal makeup coupons,


Sitemap